Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej, znanych jako Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przedstawiamy następujące informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za www.etnonautas.com.

1. Dane indentyfikacyjne

Podmiotem odpowiedzialnym za tę stronę jest Etnonautas S.L., z siedzibą w Las Palmas de Gran Canaria w Hiszpanii przy ulicy Músico Tarridas 11, kod pocztowy: 35017, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Las Palmas de Gran Canaria, strona 105, Tom 2034, wolumin 0, arkusz GC-46179, wpis pierwszy, pod numerem NIP B76137892.

Dane kontaktowe:

 • E-mail: info@etnonautas.com
 • Telefon: +34 928 45 99 69

Strona www.etnonautas.com jest serwisem o charakterze informacyjnym, otwartym i dostępnym dla ogółu, w tym zarówno dla osób fizycznych, firm, klientów, jak i dla tłumaczy, programistów oraz projektantów.

2. Odpowiedzialność

Użytkownicy i odwiedzający stronę internetową www.etnonautas.com są odpowiedzialni za to, by dane przesyłane i zarządzane za pośrednictwem systemu były zgodne z prawdą. Użytkownik musi dysponować odpowiednimi środkami materialnymi, systemem, siecią, urządzeniami dla właściwego funkcjonowania systemu. Zarówno użytkownik, jak i Etnonautas S.L. zobowiązują się podjąć wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa adekwatnych do technologii i sytuacji na rynku, aby nie wprowadzić niebezpiecznych kodów lub wirusów do systemu.

Niemniej jednak, Etnonautas jest zwolnione od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych użytkownikom oraz osobom trzecim w związku z:

 • Nieprawidłowym funkcjonowaniem strony www.etnonautas.com, jak również niedostosowaniem strony internetowej do konkretnych użytkowników.
 • Obecnością niebezpiecznych kodów lub wirusów czy innych elementów, które mogą spowodować zmiany w plikach użytkownika oraz systemie komputerowym.
 • Szkodami powstałymi z winy materiałów udostępnionych przez osoby trzecie na witrynie www.etnonautas.com.
 • Użytkownicy są zobowiązani, aby dopilnować, żeby ich pracownicy, przedstawiciele i agenci, o ile takowi istnieją, przestrzegali wyżej wspomnianych obowiązków.

3. Polityka prywatności

Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podawania danych osobowych.

Do celów technicznych rejestruje się następujące informacje, które Twoja przeglądarka wysyła do naszego dostawcy usług internetowych (określanego jako dzienniki serwera):

 • typ i wersja przeglądarki
 • informacje o używanym systemie operacyjnym
 • sieć, z której pochodzą (referer)
 • data i godzina dostępu
 • adres IP,

wyżej wymienione dane mają charakter anonimowy i są przechowywane oddzielnie od danych osobowych (które mogłyby zostać udostępnione innym osobom) i w związku z tym nie odnoszą się do konkretnych osób. Analizę prowadzona jest do celów statystycznych i poprawy naszego wizerunku w Internecie oraz naszych usług.

Etnonautas S.L. podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z przepisami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, odstąpienia oraz sprzeciwu uznanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu (UE).

 • Prawo dostępu: użytkownik posiada prawo do informacji i żądania uzyskania dostępu do danych osobowych, które się przetwarza;
 • Prawo do sprostowania: prawo do żądania korekty lub aktualizacji swoich danych osobowych, gdy te są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Prawo do odstąpienia: prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia: prawo do tymczasowego lub stałego wstrzymania zgody na przetwarzanie wszystkich lub części danych osobowych użytkownika;
 • Prawo do sprzeciwu:
  • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – ze względów na szczególną sytuację – wobec przetwarzania danych osobowych.
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego
 • Prawo do przenoszenia danych: prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych w formie elektronicznym oraz prawo do ich przekazania osobie trzeciej na potrzeby realizacji usług.
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji: prawo do tego, by nie podlegać decyzjom, które są oparte wyłącznie na decyzjach podjętych w trybie zautomatyzowanym – w tym również na profilowaniu – gdy decyzja ta może wywołać skutek prawny na użytkowniku lub wpłynąć na niego w inny istotny sposób.

Użytkownik może skorzystać z tych praw kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@etnonautas.com) lub listownie pod następującym adresem: Edificio Polivalente II, Tercera planta, oficina 5, Parque Científico-Tecnológico de la ULPGC, Campus de Tafira, 35017, Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania.

Użytkownik oświadcza, że wszystkie dostarczone przez niego dane są prawdziwe i poprawne oraz zobowiązuje się je aktualizować, informując Etnonautas S.L. o zmianach.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Etnonautas S.L. przetwarza dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej www.etnonautas.com w następujących celach:

 1. Do utrzymania stosunku umownego w przypadku zamawiania usług oferowanych za pośrednictwem www.etnonautas.com, a także w celach: zarządzania, administracji, informacyjnych oraz świadczenia i poprawy jakości usługi.
 2. Przesyłania informacji żądanych za pośrednictwem formularzy znajdujących się na www.etnonautas.com.
 3. Przesyłania Biuletynów (newsletterów), jak również informacji handlowych, promocji lub reklam www.etnonautas.com i branży.

Przypominamy, że w dowolnym momencie możesz skorzystać z prawa odmowy otrzymywania informacji handlowych przesyłanych dowolną drogą, wysyłając e-mail na powyżej wskazany adres. Wypełnienie rubryk we wspomnianych rejestrach jest obowiązkowe.

Jeśli informacje te nie zostaną dostarczone wykonanie wcześniej wyrażonych celów będzie niemożliwe,

Jak długo przechowuje się zgromadzone dane osobowe?

Dostarczone dane osobowe przechowywane są tak długo, jak utrzymywany jest stosunek handlowy lub dopóki nie wpłynie żądanie o jego wycofanie, jak również przez okres trwania zobowiązań prawnych z tytułu świadczonych usług.

Legitymizacja

Przetwarzanie twoich danych odbywa się zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, które zapewniają jego zgodność z prawem:

 1. Wniosek o udzielenie informacji lub zawarcie umowy o dostarczanie usług przez Etnonautas S.L., których regulamin jest we wszystkich przypadkach udostępniany do Państwa dyspozycji przed sfinalizowaniem ewentualnego zamówienia.
 2. Zgodę, która winna być dobrowolna oraz mieć konkretny, świadomy i jednoznaczny charakter, gdyż informujemy Państwa i przedstawiamy do państwa dyspozycji niniejszą politykę prywatności, mogą państwo wyrazić (po wcześniejszym zapoznaniu się z nią i w przypadku jej akceptacji) poprzez deklarację lub jednoznaczne działanie potwierdzające. Może to polegać na przykład na zaznaczeniu wskazanego pola wyboru.

Jeśli nie udostępnisz swoich danych lub jeśli nie zrobisz tego w sposób właściwy i kompletny, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie, co skutkuje tym, że nie będziemy mogli dostarczyć pożądanych informacji czy sfinalizować zawarcie umowy na dostarczanie usług.

W przypadku konieczności zatrzymania danych osobowych w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych, podatkowych, rachunkowych względem organów nadzorujących, dane te będę zachowane w okresie wymaganym przez stosowne prawo.

Dane uzyskane poprzez stronę internetową nie będą przekazywane osobom trzecim, zatrudnionym przez Etnonautas S.L., z wyjątkiem, gdy jest to podyktowane zobowiązaniem prawnym.

Strony trzecie

Jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, zatrudniamy następujących dostawców usług, którzy w momencie zawierania umowy stosowali się do przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych:

 • Google LLC, z siedzibą w: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 w Stanach Zjednoczonych, dostarcza usług związanych z analizą sieciową i globalnych usług internetowe, pocztą elektroniczną, chmurą publiczną, reklamami…

Mogą państwo dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności i pozostałych kwestii prawnych dotyczących firmy klikając na poniższy link https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Zgodność z prawem oraz organy odpowiedzialne za ochronę danych

Udostępnimy Twoje dane osobowe sądząc, w dobrej wierze, iż jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych, zgodnie z prawem właściwym lub w odpowiedzi na postępowanie sądowego, jak na przykład: nakaz przeszukania, nakaz sądowy lub wezwanie do sądu.

Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępnione, jeśli w dobrej wierze uważamy, iż jest to konieczne ze względu na nasz interes własny lub, w uzasadnionym przypadku, na interes osób trzecich powiązanych z bezpieczeństwem narodowym, za względu na spełnienie wymogów prawnych, żądań, postępowania karnego, ochronę bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, jak również aby uniknąć śmierci czy w przypadku bezpośredniego zagrożenia uszkodzeń ciała. Będzie miało to zastosowanie w przypadku, jeśli wspomniany interes nie jest unieważniony przez interesy czy prawa oraz podstawowe wolności, które stwarzają wymogi ochrony twoich danych osobowych.

Prawa własności intelektualnej www.etnonautas.com

Wszelkie treści, obrazy, projekty graficzne oraz pliki video i audio, które są częścią strony www.etnonautas.com, o ile występują, stanowią własność intelektualną Etnonautas, S.L. oraz ich poszczególnych autorów. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania całości lub części materiałów zawartych na stronie www.etnonautas.com w celach innych niż na użytek prywatny, bez uprzedniej pisemnej zgody Etnonautas S.L.

Cześć treści edytorskich i wiadomości może pochodzić z różnych źródeł, ale po wcześniejszym uzyskaniu zgody ich autorów i przestrzegając ich praw autorskich i zawsze w należyty sposób uznając ich wkład autorski. Wszystkie zewnętrzne linki i hiperłącza znajdujące się na stronie www.etnonautas.com są własnością każdego z poszczególnych ich autorów, którzy są za nie odpowiedzialni i którzy, o ile nie postanowiono inaczej, nie są bezpośrednio związani z tą witryną. W przypadku hiperłączy odsyłających do innych witryn należących do Etnonautas S.L., ich autorstwo zostanie uwzględnione w dokumencie o nazwie „Informacja prawna” lub „Polityka prywatności” znajdujących się na ich właściwych domenach.

Własność intelektualna zamieszczonych treści

Zabrania się użytkowania naruszającego przepisy prawa własności intelektualnej usług świadczonych przez Etnonautas S.L., a w szczególności:

 • użytkowania, które byłoby sprzeczne z prawem hiszpańskim i które naruszałoby prawa osób trzecich,
 • publikowania lub transmitowania jakichkolwiek treści, które – w ocenie Etnonautas S.L. – nawiązywałby do przemocy, nadużyć lub byłby obsceniczne, niezgodne z prawem, rasistowskie, ksenofobiczne czy zniesławiające
 • crackingu, zamieszczania numerów seryjnych programów czy jakichkolwiek innych materiałów, które naruszałoby własność intelektualną osób trzecich,
 • zbierania lub wykorzystywanie danych osobowych innych użytkowników bez uzyskania ich wyraźnej zgody lub będącego niezgodnym z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • używanie serwerów pocztowych domeny i adresów poczty elektronicznej w celu wysyłania zbiorczych e-maili lub spamu.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści widniejące na jego witrynie, przekazywane i zgromadzone informacje, odnośniki hipertekstowe, zastrzeżenia osób trzecich i działań prawnych w odniesieniu do własności intelektualnej, praw osób trzecich i ochrony nieletnich. Użytkownik jest odpowiedzialny w kwestiach dotyczących obowiązujących praw i rozporządzeń oraz zasad, które tyczą się funkcjonowania serwisu online, handlu internetowego, praw autorskich, utrzymania porządku publicznego, jak również uniwersalnych zasad korzystania z Internetu.

Użytkownik zapłaci Etnonautas S.L. odszkodowanie za koszty, które spowodowałoby postawienie Etnonautas S.L. w stan oskarżenia z przyczyny, której odpowiedzialność spoczywałaby na użytkowniku, włączając w to honoraria i koszty usług prawnych, również w przypadku, gdy orzeczenie sądowe nie jest ostateczne.

Informacje handlowe

Zgodnie z ustawą RODO, Etnonautas S.L. nie będzie przesyłać treści publikacji handlowych czy promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej czy innych środków komunikacji elektronicznej, jeśli nie były one wcześniej zamówione lub jeśli od odbiorców nie uzyskano wcześniej zgody.

Etnonautas S.L. jest upoważniony do wysyłania publikacji handlowych dotyczących swoich produktów lub usług użytkownikom, z którymi zawiązano wcześniej stosunek umowny, jeśli będą one podobne do tych, które początkowo były przedmiotem umowy zawartej z klientem. Jednakże, użytkownik może zażądać, aby nie wysyłano mu więcej informacji handlowych, kontaktując się w dowolny sposób z Etnonautas S.L., pod warunkiem potwierdzenia wcześniej swojej tożsamości.

Aktualizacje

W każdej chwili możesz zapoznać się z aktualną wersją naszej polityki prywatności na tej stronie. Etnonautas S.L. zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części tejże polityki poprzez zamieszczenie aktualizacji lub zmian na stronie internetowej. Regularne sprawdzanie naszej strony internetowej jest obowiązkiem użytkownika. Przeglądanie lub korzystanie z naszej strony internetowej po zamieszczeniu tychże zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych stanowi pogwałcenie prawa do ochrony danych osobowych lub jego prawa do ochrony danych osobowy zostały pogwałcone w jakikolwiek inny sposób, może on wnieść skargę do odpowiedniego organu ds. informacji.